In de werkzaamheden bij Roodbeen BV draait alles om het tevreden maken en het tevreden houden van onze opdrachtgevers. De relaties die wij reeds hebben opgebouwd met opdrachtgevers van afgeronde projecten, zijn voor ons van onschatbare waarde. Om deze duurzame relatie te krijgen en in stand te houden, zorgen wij ervoor dat alle werkzaamheden op een veilige, vakkundige en correcte wijze worden uitgevoerd.

BRL Groenkeur Groenvoorziening / ISO 9001

BRL Groenkeur Groenvoorziening is een keurmerk voor het ontwerpen, aanleggen, inrichten en onderhouden van groenvoorzieningen in (semi-)openbare terreinen. Groenkeur is gebaseerd op ISO9001:2015, aangevuld met speciale eisen voor Groenvoorziening. Een Groenkeur certificering levert daardoor ook een ISO 9001:2015 certificering op.

VCA**

VCA** staat voor VGM Checklist Aannemers en is een veelzijdig en compleet programma waarmee bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (Veiligheid, Gezondheid, Milieu)

CO2-prestatieladder

De Co2-prestatieladder is een instrument om de CO2-uitstoot binnen ons bedrijf in kaart te brengen en te verminderen. CO2-bewust handelen in onze bedrijfsvoering en bij het uitvoeren van projecten staat daarbij centraal. Daarbij richten we ons op energiebesparing en maken we efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. Onze leveranciers worden hierin ook betrokken en samen kijken we naar mogelijkheden om serieus werk te maken van CO2-reductie

Kleurkeur 2021

Kleurkeur staat voor goed maaibeheer van bermen en andere groenstroken. Met Kleurkeur kunnen opdrachtgevers en aannemers zich voorbereiden op een nieuwe standaard voor ecologisch bermbeheer. Kleurkeur is ontwikkeld door De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur.

ErBo

De Erkenningsregeling Bosaannemers (ErBo) is een initiatief van boseigenaren en bosaannemers om gezamenlijk de kwaliteit van boswerk te garanderen. De ErBo draagt bij aan de professionalisering van het bosbeheer. Dit doordat de ErBo waarborgt dat de bedrijfsvoering bij de deelnemers beantwoordt aan de kwaliteitseisen van de opdrachtgevers op het gebied van:

  • kwaliteitseisen gesteld aan boswerk;
  • creëren veilige arbeidsomstandigheden;
  • continue leren van medewerkers door scholing en onderwijs;
  • het hanteren van de gedragscode in het kader van de Flora- en faunawet;
  • en het adequaat zorgen voor het milieu.